Контакт
Известување за приватноста на ЕЕО за ЗРHomeИзвестување за приватноста на ЕЕО за ЗР

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ПРИВАТНОСТА НА ЕЕО ЗА ЗР

ВОВЕД

Ова известување за приватноста на ЕЕО за здравствените работници („Известување за приватноста за ЗР “ или „ Известување за приватноста“) ги опишува Личните податоци кои компаниите на „Фајзер“ во ЕЕО наведени во делот Контактирајте нè, подолу, (понатаму во текстот Pfizer“, „ние“ ) ги собираат за Вас како здравствен работник („ЗР“) во нашата интеракција со Вас; како ги користиме тие податоци; како ги штитиме; и одлуките кои можете да ги донесете во врска со своите Лични податоци. Ве повикуваме да го разгледате ова Известување за приватноста за ЗР и да кликнете на достапните линкови или да ја изберете опцијата „Дознајте повеќе“ ако сакате дополнителни информации за одредена тема.

Ако имате интеракција со нас онлајн, исто така Ве молиме да го погледнете и Известувањето за приватноста поставено на веб-страницата или во апликацијата што ја користите.

ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

Лични податоци“ се податоци кои Ве идентификуваат како личност или кои се однесуваат на поединец кој може да се идентификува. Ќе собираме Ваши Лични податоци кога се состануваме со Вас, кога учествувате во нашите програми, активности, индустриски манифестации, на саеми или во врска со Вашите прашања и комуникацијата со нас. Исто така, собираме Лични податоци од компании кои се занимаваат со податоци и кои даваат информациски услуги во здравствениот сектор, јавно достапни извори на професионални информации и од заедничките маркетиншки партнери.

Дознајте повеќе

Личните податоци кои можеме да ги собираме вклучуваат:

 • Име

 • Податоци за контакт (поштенска адреса, телефонски броеви, е-пошта, број на факс)

 • Претпочитан јазик

 • Професионална фотографија

 • Ваши интереси (како што се теми од областа на здравството за кои ќе побарате информации од нас)

 • Работна биографија, вклучувајќи податоци поврзани за Вашето образование, лиценца, специјализација, професионална припадност (на пример, членство во медицински здруженија или мрежи на ЗР), публикации, квалификации и други професионални достигнувања

 • Податоци поврзани со Вашето користење на нашите производи, Вашите интеракции со нас, Вашиот претпочитан метод на комуникација со нас и услугите на оние за кои се грижите

 • Финансиски и банковни податоци кои ни ги давате за да Ви платиме за услугите и да обезбедиме надомест за професионални дневници, патни трошоци, трошоци за сместување и лични трошоци

 • Национален идентификациски број, број на пасош, даночен идентификациски број

 • Патни претпочитања

Кога од Вас ќе се побара да дадете Лични податоци, можете тоа да го одбиете. Но, ако одлучите да не ги дадете податоците што ни се неопходни за да ги овозможиме бараните услуги или да ги извршиме нашите договорни обврски, можеби нема да бидеме во можност да Ви ги дадеме тие услуги или да ги извршиме договорните обврски.

Ако ни дадете Лични податоци или ни дозволите да собираме какви било Лични податоци во врска со друго лице, вклучувајќи податоци за несакано случување, ни кажувате дека сте овластени да ги споделувате тие податоци и да ни дозволите да ги користиме тие податоци на начин опишан во ова Известување за приватноста на ЕЕО за ЗР.

КАКО ГИ КОРИСТИМЕ ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ

Личните податоци ги користиме со цел да:

 
 • Оствариме интеракција со Вас кога имаме договорен однос или легитимен интерес.

Дознајте повеќе

Интеракцијата со Вас го вклучува следново:

 • Одговарање на вашите прашања и барања.
 • Примена на договорните права и услови кои го управуваат нашиот однос со Вас (на пример, медицински манифестации, публикации, советодавни состаноци итн.) и, по потреба, плаќање на утврдени или договорени услуги или надоместоци на Ваши трошоци, планирање повици, состаноци, патувања и други поврзани интеракции со Вас, испраќање административни информации и бележење на нашите интеракции со Вас.
 • Креирање и одржување на база на податоци на здравствени работници на компанијата Pfizer за да Ве идентификуваме и, по потреба, да комуницираме со Вас (со помош на дигитални и други средства) како научен експерт или клучен креатор на ставови во различни здравствени области врз основа на Вашата професионална стручност и мислење и, каде што е применливо, во врска со Вашите претходни интеракции со нас, како на пример:
  • да Ве повикаме да учествувате на конгреси/панели, состаноци на ЗР и образовни активности
  • да Ви се обратиме за Вашата професионална стручност со испраќање информации за нашите производи преку нашите професионални претставници или во контекст на анкети поврзани со фармацевтските производи или услуги.
 • Да работиме во согласност со нашите законски обврски или да ги исполниме нашите легитимни интереси во одржувањето на работењето.

Дознајте повеќе

Нашите деловни активности го вклучуваат следново:

 • Почитување на нашите обврски кон регулаторниот надзор и известување, вклучително и на оние кои се поврзани со несакани случувања, жалби на производите и безбедност на производите.
 • Потврдување на можноста за Ваш пристап кон одредени производи, услуги и податоци кои можат да бидат дадени само на лиценцирани ЗР или на други за проверки за утврдување дали сме спречени да соработуваме со Вас.
 • Одржување обуки и обезбедување контроли на квалитетот.
 • Воочување, спречување или истражување на недоличното однесување. Почитување на обврските поврзани со борбата против корупцијата и транспарентноста.
 • Анализирање или предвидување на претпочитањата на ЗР за идентификување на групирани трендови, со цел развој, подобрување или измени на нашите производи, услуги и деловни активности.
 • Заштита на нашите права, приватноста, безбедноста или сопственоста и/или правата, приватноста, безбедноста или сопственоста на нашите подружници, Вашите или на други лица.
 • Обезбедување маркетиншки и промотивни комуникации за научни/здравствени прашања (со помош на дигитални или други средства), кои можат да бидат персонализирани за Вашата стручна област и интереси, кога за тоа ја имаме Вашата согласност или легитимен интерес.
КАКО ГИ ОБЈАВУВАМЕ ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ

Личните податоци ги објавуваме на следниот начин:

 
 • На другите компании на Pfizer (списокот на нашите компании погледнете го тука) за целите опишани во ова Известување за приватноста на ЕЕО за ЗР.

 • На нашите даватели на услуги кои се трети страни, за да дадат услуги како што се анализи на податоци, технологија на податоци и обезбедување поврзана инфраструктура, кориснички услуги, ревизија и други услуги.

 • На компании кои се занимаваат со податоци и кои даваат информациски услуги во здравствениот сектор, за да се осигураме дека Вашите податоци ќе бидат редовно ажурирани и секогаш точни.

 • На други компании со кои соработуваме во врска со заеднички развој, дистрибуција и пласирање на одредени производи или услуги на пазарот.

 • За исполнување на некое регулаторно барање, почитување на судски процес, извршување на судски налог, владино барање или законски процес на кој би биле изложени.

 • За преземање законски дејства или други заштити на безбедноста, правата или имотот на нашите купувачи, јавноста, компаниите на „Фајзер“ и нашите подружници.

 • За приготвување, довршување и примена на секоја евентуална реорганизација, спојување, продажба, заедничко вложување, пренос или друго располагање во целост или со дел од нашиот бизнис, активи или акции (вклучително и во врска со каква било стечајна или слична постапка).

ОБЈАВУВАЊЕ НА ПРЕНОС НА ВРЕДНОСТИ

Компанијата Pfizer во земјата во којашто работи ќе ги објавува јавно преносите на вредностите кои ги примате од која било компанија во согласност со Кодексот за транспарентност на EFPIA и/или применливите локални закони (како што е исплата на професионални надоместоци, патни, сместувачки и лични трошоци).

Дознајте повеќе

Освен доколку не е поинаку пропишано со закон, ќе ги објавиме Вашиот идентитет, градот и земјата на Вашата професионална практика, како и датумот, природата и износот на сумата што сте ја примиле од компанијата Pfizer. Бројот на Вашата лична карта или на социјалното осигурување ќе биде објавен само ако тоа го бара локалниот закон. Овие објави ќе бидат поставени на нашите веб-страници и/или на веб-страниците на локалните фармацевтски здруженија на EFPIA. Кога тоа е задолжително според закон, објавувањето исто така ќе се изврши и на релевантни владини веб-страници. Податоците по објавувањето ќе бидат достапни 3 години (освен ако во Вашата земја не важи друг законски период).

Овие податоци ги објавуваме во согласност со согласување, закон или со легитимни интереси.

Објавувањето на овие податоци им служи на повеќекратните легитимни интереси на друштвото, а тоа ги вклучува пациентите, здравствените системи, фармацевтската индустрија и Вас како ЗР, така што:

 • Влева доверба на јавноста во интегритетот и независноста на ЗР.

 • Придонесува за зачувување на јавното здравје и промовирање на одговорностите на ЗР кон пациентите за одлуките за нивното лечење.

 • Ја покажува посветеноста за непрекинато образование на ЗР, што придонесува за подобра нега на пациентот.

ПОЕДИНЕЧНИ ПРАВА

Ако сакате да побарате преглед, корекција, ажурирање, спречување, ограничување, приговор или бришење на Личните податоци што сте ни ги дале, да ја повлечете согласноста или ако сакате да побарате прием на електронска копија од таквите Лични податоци со цел пренос на друга компанија, можете да нè контактирате на начинот наведен во делот Контактирајте нè. На Вашето барање ќе одговориме во согласност со применливите закони.

Во вашето барање Ве молиме наведете кои Лични податоци сакате да ги измените, дали сакате да бидат отстранети од нашата база на податоци или известете нè на кој начин сакате да ја ограничите нашата употреба на податоците. За Ваша заштита, можеби ќе мораме да го потврдиме Вашиот идентитет пред извршувањето на Вашето барање. Ќе се обидеме да го исполниме Вашето барање што е можно побрзо, во разумен рок.

Ве молиме имајте предвид дека можеби ќе мораме да задржиме одредени Лични податоци за потребите за водење евиденција и/или за довршување на евентуални трансакции кои сте ги започнале пред поднесувањето на барањето за измена или бришење.

БЕЗБЕДНОСТ НА ПОДАТОЦИТЕ

Се трудиме да користиме разумни организациски, технички и административни мерки за заштита на Вашите Лични податоци. За жал, ниеден систем за пренос или складирање на податоци не може да гарантира стопроцентна безбедност.

ПЕРИОД НА ЗАДРЖУВАЊЕ

Вашите Лични податоци ќе ги задржиме колку што е потребно или дозволено во рамки на целта/целите за која/кои се собрани и како што е наведено во ова Известување за приватноста. Критериумите за утврдување на нашите периоди на задржување вклучуваат: (i) колку долго имаме однос со Вас и Ви ја овозможуваме Страницата; (ii) дали постои законска обврска на која сме подложни; или (iii) дали задржувањето е во согласност со рамките на нашата законска положба.

ПРЕКУГРАНИЧЕН ПРЕНОС

Податоците кои ги собираме преку Страницата можат да бидат складирани и обработени во која било земја во којашто имаме објекти или од каде што ангажираме даватели на услуги, вклучувајќи ги САД и местата на кои работат нашите подружници.

За некои земји кои не се членки на EEО Европската комисија има утврдено дека обезбедуваат соодветно ниво на заштита на податоци во согласност со стандардите на EEО (целиот список на овие земји е достапен овде). За пренос од ЕЕО во земјите кои Европската комисија не ги смета за соодветни, имаме воспоставено соодветни мерки, на пример така што се имаме осигурано дека примателот се обврзува на Стандардните договорни клаузули на ЕУ, за заштита на Вашите Лични податоци.

За да добиете копија од овие мерки, ве молиме кликнете тука.

ПОДАТОЦИ ЗА МАЛОЛЕТНИЦИ

Страницата не е наменета за лица помлади од шеснаесет (16) години и ние свесно не собираме Лични податоци на такви личности. Ако сте под релевантната старосна граница во вашата област на надлежност, ќе Ви треба дозвола од еден родител или законски старател за користењето на Страницата. Ве молиме консултирајте се со Вашиот родител или законски старател пред користењето на Страницата.

Ако ни дадете Лични податоци на лица помлади од шеснаесет (16) години, потврдувате дека имате соодветно овластување за тоа и дека тоа овластување можете да го покажете на компанијата Pfizer на нејзино барање.

АЖУРИРАЊЕ

Од време на време ќе го ажурираме ова Известување за приватноста на ЕЕО за ЗР. Сите евентуални промени ќе стапат на сила кога на Страницата ќе го објавиме ревидираното Известување за приватноста. Ова Известување за приватноста последен пат е ажурирано на датумот на „Последно ажурирање“ прикажан горе.

КОНТАКТИРАЈТЕ НÈ

Компанијата одговорна за собирање, користење и објавување на Вашите Лични податоци според ова Известување за приватноста е:

Pfizer Export B.V. ,

Rotterdam, Rivium Westlaan 142, 2909LD Capelle aan den ljssel, Холандија

Ако имате прашања за ова Известување за приватноста или сакате да поднесете барање за остварување на кои било поединечни права, Ве молиме пишете ни на следната адреса:

Pfizer Export B.V.

Rotterdam, Rivium Westlaan 142,
2909LD Capelle aan den ljssel, Холандија

Исто така, можете да се обратите на нашето службено лице за заштита на податоци задолжено за Вашата земја или регион, доколку постои. За да најдете податоци за контактирање на службеното лице, одете на: DPO.Pfizer.com.

ПОДНЕСУВАЊЕ ЖАЛБА ВО РЕГУЛАТОРНО ТЕЛО

Можете да поднесете жалба во тело задолжено за заштита на личните податоци во Вашата земја или регион или во местото на наводното прекршување на правата. Ве молиме кликнете тука за податоците за контакт на таквите тела.

За насОдговорностПартнериИзвестувањеКонтактИзвестување за приватноста на ЕЕО за ЗРПравила на користењеИзвестување за приватностаМапа на сајтот 
© Pfizer Export B.V.
Rotterdam, Rivium Westlaan 142
2909LD Capelle aan den ljssel, Холандија / Сите права задржани

PP-UNP-MKD-0001, August 2022